נקודות זיכוי עבור סיום לימודים

סוגי נקודות

עבור סיום לימודי תואר ראשון

אם סיימת לימודים לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בשנת 2005 או אחריה אתה זכאי לנקודות זיכוי. מספר הנקודות ותקופת הזכאות משתנים בהתאם לשנה בה סיימת את הלימודים:

שנת סיום הלימודים מספר נקודות זיכוי אורך תקופת הזכאות תחילת תקופת הזכאות
2005-2006 חצי נקודה כמספר שנות הלימודים שלמדת, אך לא יותר מ-3 בשנה שלאחר השנה סיימת את הלימודים
2007-2013 נקודה אחת
2014-2018 שנה אחת בשנה שלאחר השנה בה סיימת את הלימודים או בשנה לאחריה - לבחירתך

שילוב עם נקודות זיכוי אחרות

לא ניתן לקבל את נקודות הזיכוי אם קיבלת כבר נקודות זיכוי עבור תואר ראשון אחר או עבור לימודי מקצוע.

לימודים שנדרשת בהם התמחות

אם למדת לימודים שנדרשת בהם התמחות (למשל עריכת דין וראייית חשבון) אתה יכול לבחור לקבל את נקודת הזיכוי בשנה שלאחר השנה בה סיימת את הלימודים או בשנה לאחר השנה בה סיימת את ההתמחות. האפשרות הזאת קיימת רק אם סיימת את הלימודים בשנת 2012 או אחריה. הרעיון פה הוא שבדרך כלל השכר בתקופת ההתמחות נמוך מהשכר לאחריה ולפעמים אינו מחויב כלל במס ואז נקודת הזיכוי "מתבזבזת".

עבור סיום לימודי תואר שני

אם סיימת לימודים לתואר שני במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בשנת 2005 או אחריה אתה זכאי לחצי נקודת זיכוי. תקופת הזכאות משתנה בהתאם לשנה בה סיימת את הלימודים:

שנת סיום הלימודים מספר נקודות זיכוי אורך תקופת הזכאות תחילת תקופת הזכאות
2005-2013 חצי נקודה כמספר שנות הלימודים שלמדת, אך לא יותר מ-2 בשנה שלאחר השנה סיימת את הלימודים
2014-2018 שנה אחת בשנה שלאחר השנה שבה סיימת את הלימודים או בשנה לאחריה - לבחירתך

שילוב עם נקודות זיכוי אחרות

נקודות הזיכוי האלה הן בנוסף לנקודות הזיכוי שקיבלת עבור התואר הראשון ואין מניעה לקבל אותן באותה שנה.

לא ניתן לקבל את נקודות הזיכוי אם קיבלת כבר נקודות זיכוי עבור תואר שני אחר או עבור לימודי מקצוע.

לימודים שנדרשת בהם התמחות

אם למדת לימודים שנדרשת בהם התמחות (למשל פסיכולוגיה קלינית) אתה יכול לבחור לקבל את נקודת הזיכוי בשנה שלאחר השנה בה סיימת את הלימודים או בשנה לאחר השנה בה סיימת את ההתמחות. האפשרות הזאת קיימת רק אם סיימת את הלימודים בשנת 2012 או אחריה. הרעיון פה הוא שבדרך כלל השכר בתקופת ההתמחות נמוך מהשכר לאחריה ולפעמים אינו מחויב כלל במס ואז נקודת הזיכוי "מתבזבזת".

עבור סיום לימודי מקצוע

אם סיימת לימודי מקצוע בישראל בשנת 2005 או אחריה ואתה זכאי לתעודת מקצוע (למשל הנדסאי, חשמלאי לבורנט) אתה זכאי לחצי נקודת זכות. תקופת הזכאות משתנה בהתאם לשנה בה סיימת את הלימודים:

שנת סיום הלימודים מספר נקודות זיכוי אורך תקופת הזכאות תחילת תקופת הזכאות
2005-2013 חצי נקודה מספר שנות הלימודים שלמדת, אך לא יותר מ-3 בשנה שלאחר השנה סיימת את הלימודים
2014-2018 שנה אחת בשנה שלאחר השנה שבה סיימת את הלימודים או בשנה לאחריה - לבחירתך

שילוב עם נקודות זיכוי אחרות

לא ניתן לקבל את נקודות הזיכוי אם קיבלת כבר נקודות זיכוי עבור תואר אקדמי כלשהו.

עבור סיום לימודי רפואה (MD) ורפואת שיניים (DMD)

אם סיימת לימודי רפואה או רפואת שיניים בישראל בשנת 2005 או אחריה אתה זכאי לנקודות זיכוי. מספר הנקודות ותקופת הזכאות משתנים בהתאם לשנה בה סיימת את הלימודים:

שנת סיום הלימודים זכאות לנקודות זיכוי
2005-2006 חצי נקודת זיכוי למשך חמש שנים החל בשנה שלאחר השנה בה סיימת את הלימודים.
2007-2013 נקודת זיכוי אחת למשך שלוש שנים החל בשנה שלאחר השנה בה סיימת את הלימודים. בנוסף, חצי נקודת זיכוי למשך שתי השנים לאחר מכן.
2014-2018 נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת שתינתן בשנה שלאחר השנה שבה סיימת את הלימודים או בשנה שלאחריה - בחירתך. בנוסף, חצי נקודת זיכוי למשך שתי השנים לאחר מכן.

אם קיבלת נקודות זיכוי עבור תואר ראשון וגם עבור תואר שני, לא תוכל לקבל נקודות זיכוי עבור תואר ברפואה.

עבור סיום לימודי תואר שלישי (PhD) במסלול הישיר

אם סיימת לימודי תואר שלישי במסלול הישיר בישראל בשנת 2005 או אחריה אתה זכאי לחצי נקודת זיכוי. תקופת הזכאות משתנה בהתאם לשנה בה סיימת את הלימודים:

שנת סיום הלימודים מספר נקודות זיכוי אורך תקופת הזכאות תחילת תקופת הזכאות
2005-2013 חצי נקודה כמספר שנות הלימודים שלמדת, אך לא יותר מ-2 בשנה שלאחר השנה סיימת את הלימודים
2014-2018 שנה אחת בשנה שלאחר השנה שבה סיימת את הלימודים או בשנה לאחריה - לבחירתך

שילוב עם נקודות זיכוי אחרות

נקודות הזיכוי האלה הן בנוסף לנקודות הזיכוי שקיבלת עבור התואר הראשון.

לא ניתן לקבל את נקודות הזיכוי אם קיבלת כבר נקודות זיכוי עבור תואר שלישי אחר, תואר שני או עבור לימודי מקצוע.

מימוש הנקודות בטופס 101

כדי לקבל את נקודות הזיכוי יש סמן איקס בסעיף 14 של חלק ח' בטופס ולצרף טופס 119.

לחילופין, תוכל להגיש את טופס ה-119 ישירות לפקיד השומה, בצירוף אישור הזכאות לתואר. במקרה כזה פקיד השומה ינפיק עבורך אישור על זכאותך לחצי נקודת זיכוי שאותו אתה למעסיק.

מילוי בטופס 101 המקוון

לאחר שתסמן וי במקום המתאים תוכל לצרף לטופס תצלום של טופס 119.

בקשת נקודות זיכוי עבור סיום לימודים בטופס 101 האינטרנטי

מילוי בטופס 101 רגיל

בקשת נקודות זיכוי למסיים שירות צבאי/אזרחי בטופס 101 רגיל

מקורות

פקודת מס הכנסה סעיפים 40ג, 40ד ו-40ה.

חוק זכויות הסטודנט סעיפים 27-26.

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015 סעיף 25 (עמוד 243)

"חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015"